Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2021

(obdobie január až december 2021)

 

Výzva na predloženie ponuky - Webstránka

Predmetom zákazky je vytvorenie webového sídla, webstránky v rámci projektu „ Animačné náklady Banskobystrického geomontánneho parku “ v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou výzvy na predkladanie ponúk.

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZIEV NA PREDKLADANIE

ŽoNFP PRE PODOPATRENIA: 1.2, 4.2 a 6.4 z PRV 2014-2020

MAS Banskobystrický geomontánny park oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, že aktualizovala na webom sídle MAS výzvy pre podopatrenia 1.2, 4.2 a 6.4

Kód výziev: MAS_089/1.2/2, MAS_089/1.2/4, MAS_089/4.2/2, MAS_089/6.4/2

Dôvodom je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19.

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo strany RO/PPA na verziu 1.3 s účinnosťou od 12.10.2020, resp. 13.10.2020.

Prílohy zverejnené v rámci predmetných výziev sa menia v zmysle aktualizovanej príručky.

Vyzva na obstaravanie motoroveho vozidla pre OZ OZ Libetha

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyzva na obstaravanie motoroveho vozidla pre OZ Pod Hradom Slovenska Lupca

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výzva č. 3-MAS_089-OH na výber odborných hodnotiteľov

Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park (ďalej len „MAS")
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Banskobystrický geopark – Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD")
pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV") 

Oznámenie o zmene výzvy MAS_089-4.1-2

Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_089/4.1/2 a s účinnosťou od 28.08.2020 upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.09.2020.

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku

Banskobystrický geomontánny park si dovoľuje informovať o získaní nenávratného  finančného z Integrovaného regionálneho operačného programu na implementáciu projektu Financovanie implementácie stratégie CLLD – BBGMP (kód projektu: 302050T472)

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020

MAS BBGMP zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2020

MAS_089-1.2-4 - Podopatrenie 1.2-2 Banskobystrický geomontánny park

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Výzva IROP-CLLD-T472-512-001

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1. – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného

komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami

a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb
Schéma pomoci: neaplikuje sa

Dátum vyhlásenia:     30.07.2020

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 30.09.2020

Aktualizácia: FINANČNÁ ALOKÁCIA VYČERPANÁ!!! Nie je možné podávať ďalšie projekty!

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)

Oznámenie o zmene výzvy MAS_089_6-4_2

Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_089/6.4/2 a s účinnosťou od 25.06.2020 upravuje dátum uzavretia výzvy na 27.11.2020.

Oznámenie o zmene výzvy MAS_089_4-2_2

Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_089/4.2/2 a s účinnosťou od 26.06.2020 upravuje dátum uzavretia výzvy na 30.11.2020.

Výzva na predloženie ponuky Obec Špania Dolina

Podklady sú v prílohe

Výzva na predloženie ponuky - Združenie obcí mikroregiónu Nízke Tatry a Rudohorie RENTAR

Podklady sú v prílohe

Oznámenie o zmene výzvy MAS_089_4-1_2

Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_089/4.1/2 a s účinnosťou od 28.05.2020 upravuje dátum uzavretia výzvy na 28.08.2020.

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra 14.04.2020 usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Harmonogram výziev pre rok 2020

LEADER 2014-2020

Predstavujeme Vám harmonogram výziev pre rok 2020 - MAS Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089-6.4-2 - aktualizácia

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje

Výzva MAS_089-1.2-2 aktualizácia

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Výzva MAS_089-4.1-2 aktualizícia

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Výzva MAS_089-4.2-2 aktualizácia

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Získali sme príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu

Banskobystrický geomontánny park si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS BBGMP.

Výzva č.2 MAS_089-089 OH

Výzva č. 2/MAS_089/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

 

Výzva MAS_089-7.2-2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Výzva MAS_089-7.4-2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Výzva MAS_089-7.5-2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

 

Mas Banskobystrický geomontánny park vyhlasuje výzvu

Mas Banskobystrický geomontánny park 
vyhlasuje výzvu na Odborných hodnotiteľov
žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka 2014-2020

Výzva je vyhlásená v termíne 11.06.-11.07.2019

/piroh/BBG_-_logotyp_cmyk.jpg

LEADER 2014 - 2020 - Harmonogram výziev

Predstavujeme vám harmonogram výziev pre rok 2019 - MAS Banskobystrický geomontánny park

/piroh/LogoLeader.png

Realizácia projektu LEADER

Naše partnerstvo Banskobystrický geomontánny park, o.z. bude ako MAS realizovať rozvoj  22 vidieckych obcí prístupom LEADER.

Dňa 6.3.2018 sme po dlhoročnom úsilí obdržali rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry  o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) pre 22 obcí nášho Banskobystrického okresu ako súčasť územia Banskobystrického geoparku. 

MAS prostredníctvom stratégie podporí v prvej časti obdobia do roku 2020 rozvoj obcí sumou 1 333 722,74 Euro (po roku 2020 - 2023 dalsou sumou 1 200 tis. Euro). Podpora z programov PRV a IROP bude smerovať do projektov rozvoja verejného a súkromného sektora pomerom 48:52. Žiadosti o NFP budú predkladané na základe výziev, ktoré vyhlási kancelária MAS v priebehu obdobia 2018 - 2023

Zoznam obcí si môžete stiahnuť  kliknutím na tento odkaz

Úrad vlády Slovenskej republiky pomohol rozvoju nášho Banskobystrického regiónu.

Podporou projektu Úradom vlády SR vytvoríme premiérovú ponuku špecifického produktu geoturizmu v našom regióne už od apríla 2018.  Prvé dva produktové balíčky  Banskobystrického geoparku ponúkajú služby geoturizmu v Španej Doline, Starých Horách, Ľubietovej, Povrazníku a v Slovenskej Ľupči. V Španej doline spoznáme malý a stredný banský náučný chodník, historickú ľudovú školu, múzeum medi, paličkovanú čipku, v Starých Horách banský náučný chodník a banícku expozíciu, v Ľubietovej náučné chodníky za baníckou históriou, históriou obce a mineralógiou v krajine vyhasnutej sopky. V Povrazníku sa dozvieme o kultúrnom dedičstve a v Slovenskej Ľupči zažijeme chuť miestnych produktov vo farmárskom  prostredí.  To všetko s možnosťou ubytovania so špecifickými službami navyše priamo v atraktívnom prostredí geoparku.

 

/piroh/BBG_-_logotyp_cmyk.jpg

Oznam o vypracovaní Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre Banskobystrický geopark

Dokument "Oznam o vypracovaní Záväznej osnovy Stratégie miestneho rozvoja pre Banskobystrický geopark" v plnom znení je v priloženom dokumente

/sutaze/plagat.png

Prihláška do súťaže 2. ročník regionálnej súťaže projektov žiakov II. stupňa Základných škôl

Zapoj sa do súťaže žiakov

/piroh/2015/China.jpg

GEOPARKY SVETA – ideme dobrým smerom

Tak už je to oficiálne - 17. novembra 2015 členské štáty UNESCO na svojej 38. generálnej konferencii ratifikovali vznik novej kategórie UNESCO Globálny geopark.

/piroh/2015/exkurzia_BB_Geoparku/exkurzia_05.jpg

Exkurzia BB geoparku v územiach BB kraja, kde robia rozvoj vidieka prístupom LEADER

V dňoch 22.-23.4.2015 sme spolu s priateľmi z partnerstva Žiarskej kotliny zorganizovali exkurziu do Banskoštiavnicka a Krupinska (MAS Zlatá cesta)  Podpoľania (MAS Podpoľanie) a Hrušova (MAS Krtíšskeho Poiplia).

/piroh/2015/stretnutie_k_programu_Leader.jpg

Banskobystrický samosprávny kraj nám prispel na rozvoj vidieka

Banskobystrický samosprávny kraj nám prispel na rozvoj vidieka prístupom LEADER pre rozvojových aktérov z 23 obcí banskobystrického okresu. V rámci podpory sa realizovali 2 stretnutia k príprave na program LEADER na jeseň 2014  a na jar sa zrealizuje exkurzia pre do susedných MAS (Miestna akčná skupina) Zlatá cesta, Podpoľanie a Krtíšske Poiplie.

/piroh/2014/plagat_krnacky2015.jpg

Krňačkové preteky o cenu Krížnej

Pozývame Vás všetkých na tradičné krňačkové preteky, ktoré sa uskutočnia v Tureckej dňa 21. februára 2015

piroh/BBG_-_logotyp_cmyk.jpg

Budovanie Banskobystrického geoparku v Koncepcii budovania geoparkov schválila aj vláda SR

Uznesením vlády SR č. 15 zo 7.1.2015 bol náš Banskobystrický geopark zaradený do prevádzkovaných geoparkov Slovenska v rámci Koncepcie budovania geoparkov na Slovensku. Je to veľké povzbudenie pre ďaľší rozvoj geoturizmu v našom regióne.

piroh/2014/Leader/Leader_1.jpg

LEADER 2014-2020– Ako sa pripravuje 23 obcí nášho združenia na rozvoj vidieka

Dňa 3 .11. 2014 sa zástupcovia 23 obcí nášho partnerstva BBGMP stretli k príprave územia na program LEADER v rokoch 2014-2020. Program rokovania :

 

/piroh/2014/exkurzia_vidieckeho_parlamentu_v_cesku/exkurzia_parlamentu_v_cesku_03.jpg

Návšteva v Česku s Banskobystrickým vidieckym parlamentom

V dňoch 27. - 29. októbra 2014 sa naše združenie zúčastnilo návštevy, ktorú vykonal Banlsobystrickýá vidiecky parlament v Česku. Naše združenie zastupovala farmárka Iveta Hiadlovská a riaditeľka združenia.

 

piroh/2014/Narodna_siet_rozvoja_vidieka/Narodna_siet_rozvoja_vidieka_1.jpg

Banskobystrický geopark je v Národnej sieti rozvoja vidieka SR aj v období 2014 -2020

 V dňoch 20.-21. 10.2014 sa naše združenie tak ako každý rok zúčastnilo celoslovenskej konferencie NSRV SR so zahraničnou účasťou.  Konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR sa konala v Nitre v hoteli Zlatý kľúčik.

/piroh/2014/jarmok1.jpg

Najväčší jarmok v našom regióne 12.-14.9.2014

Radvanský jarmok s obrovskou tradíciou  sa tento rok uchádza o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Koná sa vždy začiatkom septembra. História Radvanského jarmoku siaha do 17. storočia, keď obec Radvaň, ktorá bola vtedy samostatnou obcou, získala v roku 1655 právo na konanie jarmoku v deň narodenia Panny Márie.

/piroh/2014/Cis.vizitacia_26.7.2014.jpg

Cisárska vizitácia baníctva

Pri príležitosti  250. výročia Cisárskej vizitácie princov Jozefa II. a Leopolda II. z roku 1764 sa dňa 27.7.2014 konala veľká slávnosť na námestí SNP v Banskej Bystrici a následnev obci Špania Dolina, kde sa konala svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch.

/piroh/2014/Banicky_bal/IMG_4221.jpg

Banícky bál

Dňa 26.7.2014 uskutočnil v Španej Doline, v šachte Ferdinand pri penzióne Klopačka Banícky bál. Organizátormi boli penzión Klopačka a Banícke Bratstvo  Herrengrund.

/piroh/2014/Stare_Hory-otvorenie_banskeho_chodnika--001.jpg

Už aj v Starých Horách majú banícky chodník

Dňa 2.8. 2014 sa slávnostného  otvorenia baníckeho chodníka  v Starých horách zúčastnili aj zástupcovia nášho združenia BBGMP.

 

 

 

 

/piroh/2014/Spania_Dolina-stiarc.jpg

Špaňodolinský štiarc

Už tradične sa v Španej doline dňa 26.7.2014 konala súťaž vo varení tradičného baníckeho jedla štiarc.  Naše združenie bolo pri tom. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na budúci ročník.

piroh/2014/Spolok_pre_obnovu_dediny/Spolok_pre_obnovu_dediny_05.jpg

Priaznivci a odborníci obnovy dediny z celého Slovenska sa stretli v našom geoparku

Dňa 22.5.2014 sa naše združenie BBGMP úspešne zhostilo úlohy hostiteľa členov Spolku pre obnovu dediny SR (SPOD) v obci Špania dolina.

Zatváranie Banoša

Na deň 18. októbra pripravuje Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v spolupráci so SOŠ pod Bánošom a OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska celokrajské podujatie na ukončenie poľnohospodárskej a letnej turistickej sezóny "Zatváranie Banoša".

/piroh/2014/Turecka-halusky_pozvanka.jpg

Halušky fest Turecká 2014

V dňoch 18. - 19. júla 2014 sa uskutoční prehliadka ľudových remesiel spojená s predajom tradičných výrobkov a jubilejný ročník súťaže vo varení a jedení bryndzových halušiek "HALUŠKY TURECKÁ 2014". Viac informrácií nájdete na oficiálnych stránkach obce Turecká. 

/piroh/Geopark_-_valne_zhromazdenie_2014.jpg

Valné zhromaždenie členov z 21.mája 2014

Dňa 21.5.2014 sa konalo v priestoroch Benitzkého domu v Banskej Bystrici Valné zhromaždenie členov združenia "Banskobystrický geomontánny park".

Naši členovia na skúsenostiach v Rumunsku a Srbsku

V dňoch 18.-21.9.2013 sa náš člen Katarína Paprčková zúčastnila exkurzie spolu s ďaľšími členmi Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) SR. Exkurziu organizoval Banskobystrický vidiecky parlament a NSRV. Miestom konania bolo Rumunsko –Nova Huta, Gataia, a Srbsko – Bačski Petrovac, Novi Sad

/piroh/2013/Geopark_VZ_2013_-_1.JPG

Valné zhromaždenie členov z 12. júna 2013

Dňa 12. júna 2013 sa v zasadačke Obecného úradu v Selciach konalo Valné zhromaždenie členov Občiasnkeho združenia BAnskobystrický geomontánny park.

piroh/2012/Geopark_VZ_2012_-_6.jpg

Valné zhromaždenie členov zo 6. júna 2012

Dňa 6. júna 2012 sa v zasadačke Kultúrneho domu Nemce konalo Valné zhromažednie členov Občiasnekho združenia "Banskobystrický geomontánny park"

silvia/Navsteva_zo_Svajciarska/DSCN0256.JPG

Návšteva zo Švajčiarska aj v našom BB geoparku

V dňoch 17. - 18.5.2012 navštívil Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu pán Bruno Gantenbein, čelný predstaviteľ vysokej školy Academia Engiadina  so sídlom v Samedane vo Švajčiarsku.

/silvia/francuzsko/16.jpg

Úspešné produkty BB geoparku na Európskom trhu miestnych produktov vo Francúzsku

V dňoch 8. – 14. mája 2012 sa traja naši zástuocovia zúčastnili na 5 dňovej exkurzii s prezentáciou regionálnych produktov a remesiel na medzinárodnom podujatíEuropean market v Le Puy en Velay.
/5_vyrocie/P2150437.JPG

Naše združenie oslávilo 5. výročie svojho vzniku

Dňa 15.2.2012 sa uskutočnilo zasadanie Správne a dozornej rady OZ. Cieľom stretnutia bolo okrem iného aj 5. výročie vzniku nášho občianskeho združenia.

/silvia/senec/Senec_2.JPG

Program LEADER v BB geoparku – konferencia NSRV v Senci aj pre nás

Národná sieť rozvoja vidieka SR  pod záštitou  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nás pozala na 3. medzinárodnú konferenciu  Národnej siete rozvoja vidieka SR s názvom „Strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a nová politika rozvoja vidieka v “.
/Taliansko_Ivka/Taliansko_-_spolocna_foto.jpg

Naše združenie v Taliansku

V dňoch 27.9. - 2.10. 2011 sa naša členka a riaditeľka Ivetka Kavčáková zúčastnila 4-dennej odbornej exkurzie v Taliansku (región MARCHE).
silvia/exkurzia_v_Kremnici/P5182308-1.jpg

Exkurzia v Kremnici

Dňa 18.5.2011 naše združenie Banskobystrický geomontánny park zorganizovalo zaujímavú exkurziu do blízkeho mesta Kremnica.

silvia/exkurzia_rakusko/DSC06289.JPG

Naši členovia v Rakúsku

Odbornej exkurzie v Rakúsku sa s podporou nášho združenia v dňoch 14. a 15. apríla 2011 zúčastnili dvaja naši členovia Peter Lakomčík, starosta a Iveta Hiadlovská, agropodnikateľka zo Slovenskej Ľupče.

Cestovný ruch v literatúre

Slovensko - švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu a Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta, UMB BB ponúka odbornú literatúru a vedecký časopis cestovného ruchu.
silvia/exkurzia_estonsko/DSC04385.JPG

Naši členovia v Estónsku

S podporou nášho združenia sa v dňoch 12. až 17. septembra 2010 zúčastnili traja členovia združenia Banskobystrický geomontánny park odbornej exkurzie pre členov MAS a VSP Banskobystrického kraja zorganizovanej v spolupráci s Estónskou sieťou rozvoja vidieka.
/silvia/PC150546.JPG

Výsledky súťaže projektov žiakov II. stupňa ZŠ s názvom „Miesto, kde žijem“

V mesiacoch jún až november 2009 prebiehala súťaž projektov žiakov II.stupňa ZŠ s názvom "Miesto, kde žijem". Súťažilo 10 projektov. Zvíťazila Katarína Kováčová. Víťaz vyhral digitálny fotoaparát a všetci zúčastnení dostali zvláštne ceny.
/Kavcak/nahlad1_integrovana_strategia.jpg

Integrovaná stratégia rozvoja územia Banskobystrického geoparku

Spracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia, realizovalo občianske združenie Banskobystrický geomontánny park, v rámci projektu " Rozvoj vidieckeho územia Banskobystrického geomontánneho parku prístupom LEADER ", financovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013.

/integrovana_strategia/baner3.jpg

Ďalšie propagačno-informačných materiály

Propagáciu územia Banskobystrického geoparku sme podporili vydaním vydaním ďalších
propagačno-informačných materiálov.
/Kavcak/konferencia_29.10.2009/FOTO_z_konferencie/1.jpg

BBGMP Konferencia - Geoparky ako príležitosť rozvoja miest a obcí.

Dňa 29.10.2009 sa v priestoroch kongresovej sály Obvodného úradu v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia s regionálnou pôsobnosťou Geoparky ako príležitosť rozvoja miest a obcí. Jej organizátorom bolo Občianske združenie Banskobystrický geopark a Banskobystrický samosprávny kraj.
/Kavcak/konferencia_29.10.2009/BbGmp_3_vstupna_brana.jpg

Pozvánka na Konferenciu

Dňa 29. októbra 2009 sa bude konať konferencia s názvom "Geoparky ako príležitosť rozvoja miest a obcí". Konferencia bude vo veľkej zasadačke (kongresová sála) Obvodného úradu v Banskej Bystrici.
/selecka/nemecko/nemecko1.jpg

BBGMP na „skusoch“ v Nemecku

„Žiť, pracovať a oddychovať tam, kde príroda je zážitkom“
/Kavcak/Kolektiv_exkurzie_vulkaneifel.jpg

Študijná cesta – exkurzia v EÚ geoparku a LAG Vulkaneifel Nemecko

Informačno - propagačné materiály

Vydali sme informačno - propagačné materiály. Možete ich získať u Vášho miestneho manažera

naša účasť na konferencii LEADER

text a závery pripravujeme pre zverejnenie

Zasadalo valné zhromaždenie

text a závery pripravujeme pre zverejnenie

/piroh/2014/StareHory.jpg

Otvorenie Baníckeho náučného chodníka na Starých Horách

OZ HALIAR a Obecný úrad Staré Hory vás srdečne pozývajú na otvorenie Baníckeho náučného chodníka. Zašlá sláva baníctva tak ožije v historickom exkurze.

mobilná aplikácia

mobilna aplikacia - beta

Stránky generuje redakčný systém PROXIA web