Počet území so stupňom ochrany prírody a plocha chránených území prírody

(okres Banská Bystrica)

 

Národná sústava CHÚ s ochrannými pásmami (v ha):

  výmera výmera ochr.pásma Σ 
 NP Nízke Tatry 1 490 17 597 19 087
 NP Veľká Fatra 4 889 1 628 6 517
 Chránená krajinná oblasť Poľana 4 976 -  4 976
 (biosférická rezervácia MaB UNESCO)    
 SPOLU 11 355
  19 225
30 580

   

Na území je v súčasnom období 43 maloplošných chránených území. Ich celková výmera (samotné územia + ich ochranné pásma) predstavuje 1 226,651 ha. Z toho:
  • prírodná rezervácia -15

  • prírodná pamiatka - 13

  • národná prírodná rezervácia - 7

  • chránený areál - 6

  • národná prírodná pamiatka - 2

 

NATURA 2000
navrhované chránené vtáčie územie: (ha v BB okrese) 3

 CHVÚ Nízke Tatry  3 258
 CHVÚ Veľká Fatra  7 487
 CHVÚ Poľana  9 002
 SPOLU 19 747
 

Územia európskeho významu na území: 15

Druhová ochrana:

Vzhľadom na odlišnosti v územnej pôsobnosti jednotlivých správ NP a CHKO a územno-správneho členenia SR, nie je možné uviesť presný zoznam a počet chránených rastlinných taxónov v banskobystrickom okrese.

 

 

Počet chránených rastlinných taxónov na územiach v správe jednotlivých Správ NP a CHKO, ktoré do územia zasahujú:

 počet chr, druhov
na území vyhl. CHÚ 
počet chr. druhov v MCHÚ mimo VCHÚpočet ch. druhov mimo
CHÚ vo voľnej krajine
 S NP Nízke Tatry140- -
 NP Veľká Fatra65101 105
 S CHKO Poľana137 9084
V banskobystrickom okrese je evidovaných 19 chránených stromov.