1. získavanie, spracovávanie a šírenie informácií a poznatkov o geomontánnom parku (odborné materiály, prezentácie,)

  2. koordinácia spoločných postupov v príprave a realizácii rozvojových projektov cestovného ruchu, ľudských zdrojov, rozvoja obcí a základnej infraštruktúry,(stretnutia, komunikácia, príspevky)

  3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrno-historických, prírodných a geologických daností územia, (propagácia )

  4. organizovanie, prípadne spoluorganizovanie trvalých, periodických a jednorázových akcií, propagujúcich a  zviditeľňujúcich záujmové územie v tuzemsku a v zahraničí, (účasť na výstavách a workshopoch)

  5. príprava, spracovanie a manažment rozvojových projektov, (príprav a koordinácia vstupov pre projekty)

  6. príprava a realizácia vzdelávacích a výchovných aktivít, (súťaže, školenia, semináre, noviny)

  7. odborná pomoc v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja a facilitátorská činnosť, (poradenstvo v cestovnom ruchu)

  8. presadzovanie záujmov a propagácia členov združenia a iných subjektov v záujme rozvoja územia geomontánneho parku, (rokovania s partnermi, získavanie nových partnerov)

  9. zabezpečenie ďalších činností na podporu rozvoja geomontánneho parku