Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089/1.2/6 - Podopatrenie 1.2b - verzia 3

Výzva MAS_089/1.2/6

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF") vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309012001 – 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 05.03.2021

Dátum uzavretia: 20.04.2021

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

 1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému, podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc podpory
 2. oblasť ekologického poľnohospodárstva
 3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity;
 4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a protipovodňové opatrenia;
 5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 2000;
 6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich aplikáciu;
 7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane starostlivosti o TTP;
 8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri osevných postupoch;
 9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín;
 10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov;

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 25 895,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 50%

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 2000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 25 895,00 €

Výzva na stiahnutie: 

Výzva MAS-CLLD 1.2.6 (1.07 MB)

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13
 • e-mail: michal@geoparkbb.sk
 • telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha c.11B Vyhlásenie ziadatela o minimálnu pomoc (47.96 kB)

Príloha c.12b potvrdenie o dlzke odbornej praxe (32.03 kB)

Príloha c.13a cestne vyhlasenie k vo (20.68 kB)

Príloha c.15 a dokumentácia vo ziadatel (327.83 kB)

Príloha c.15b kriteria pre uznatelnost vydavkov (44.47 kB)

príloha c.16a medtodicky pokyn k socialnemu vo (199.08 kB)

Príloha c.17b informacia pre ziadatelov (16.31 kB)

priloha 18b_prirucka msp (789.65 kB)

priloha c.19b metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci (154.11 kB)

priloha c.21b cestne vyhlasenie ziadatela ku konflitku zaujmov zonfp (24.06 kB)

priloha c.22b formular ziadosti o vypis z registra trestov (21.05 kB)

Priloha c.24b Koodrdinacia synergickych ucinkov a komplementarit medzi ESIF (541.94 kB)

Priloha 25b zoznam predlozenych ziadosti o minimalnu pomoc (14.1 kB)

Priloha 26b Vyhlasenie prijemnu minimalnej pomocii podopatrenie 1.2 (47.84 kB)

Príloha c.27a usmernenie ppa 10_2017_aktualizacia (886.34 kB)

Priloha c.2b projekt realizacie (71.72 kB)

Priloha c.4b vzor ziadosti o nfp (606.2 kB)

Priloha c.5b oznamenie o spatvzati zonfp (59.5 kB)

Priloha c.6B Podmienky poskytnutia prispevku vyber. a hodnotiace kriteria (969.64 kB)

Priloha c.14b schema minimalnej pomoci v znenic dodatku c.1 (559 kB)

Prirucka pre prijimatela nfp leader (1.85 MB)

Vyberove a hodnotiace kriteraia pre vyber projektov MAS BBGMP (163.42 kB)

usmernenie ppa pre mas covid-19 (176.43 kB)

 

Zodpovedá: Správca Webu

VÝZVY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
zamračené 8 °C 2 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 5/5 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/4 °C
Partneri geoparku