Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089 6.4/4 - Podopatrenie 6.4 - verzia 4

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou, Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309064001 – 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 09.03.2022

Dátum uzavretia: 03.06.2022

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)


Oprávnené činnosti:

 1. činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
 2. činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.
 3. spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva (ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 103 199,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 50 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 10 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 200 000,00 €

Na stiahnutie: Výzva MAS - CLLD - MAS_089_6.4_4.pdf (1.21 MB)

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 12, Slovenská Ľupča 976 13
 • e-mail: michal@geoparkbb.sk
 • telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Na stiahnutie:

Príručka pre prijímateľa NFP (1.85 MB)

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS BBGMP (163.42 kB)

Príloha c.11b vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc (47.96 kB)

Príloha č.13a čestné vyhlásenie k VO (20.68 kB)

Príloha č.13b kez-jednoduché účtovníctvo (22.14 kB)

Príloha č.13b kez-mikrouctovne jednotky (21.13 kB)

Príloha č.13b kez - podvojné účtovníctvo (24.79 kB)

Príloha č.14b schéma minimálnej pomoci v znení dodatku č.1 (559 kB)

Príloha č.15a - dokumentácia VO žiadateľ (327.83 kB)

Príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu aspektu vo (199.08 kB)

Príloha č.16b vyhlásenie o veľkosti podniku msp (65.07 kB)

Príloha č.17b informácia pre žiadateľov (16.31 kB)

Príloha č.18b - príručka msp (789.65 kB)

Príloha č.19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci (154.11 kB)

Príloha č.21b čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu zonfp (24.06 kB)

Príloha č.22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov (21.05 kB)

Príloha č.24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi ESIF (541.94 kB)

Príloha č.27a Usmernenie ppa 10-2017 (886.34 kB)

Príloha č.2b projekt realizácie (71.72 kB)

Príloha č.4b vzor žiadosti o nfp (606.2 kB)

Príloha č.5b oznámenie o späťvzatí žonfp (59.5 kB)

Príloha č.6b Podmienky poskytnutia príspevku výber. a hodnotiace kritéria (969.64 kB)

Príloha č.8a stavebný rozpočet (33.47 kB)

Usmernenie ppa pre mas-covid 19 (176.43 kB)

 

 

 

 

Zodpovedá: Správca Webu

VÝZVY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
zamračené 8 °C 2 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 5/5 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/4 °C
Partneri geoparku