Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089/7.2/3 Podopatrenie 7.2 verzia 2

Výzva MAS_089/7.2/3

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

309072001 – 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: 

Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 7.12.2020

Dátum uzavretia: 3.2.2021

Oprávnené miesta realizácie:

  •  obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

  • Obec (obecný úrad, mesto (mestský úrad)  (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

  1. výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
  2. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.);
  3. zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

76 028,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 5000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 50 000,00 €

Výzva na stiahnutie:

Výzva MAS_CLLD_MAS089_7.2_3

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

  1. Listinnou formou na adrese MAS:
    Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13
  2. e-mail: michal@geoparkbb.sk 
  3. telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ

Príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č.17b informácia pre žiadateľov

Príloha č.21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

Príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha č.24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

Príloha č.27a Usmernenie ppa 10_2017

Príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

Príloha č.5b oznámenie o spätvzatí zonfp

Príloha č.6B Podmienky poskytnutia príspevku výber.a hodnotiace kritéria

Príloha č.8a stavebný rozpočet

Príručka pre prijímateľa nfp leader

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS BBGMP

Výzva MAS-CLLD_MAS089_7_2_3

Usmernenie ppa pre mas covid 19

 

 

Zodpovedá: Správca Webu

VÝZVY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
zamračené 8 °C 2 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 5/5 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/4 °C
Partneri geoparku