Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089/7.4/3 - Podopatrenie 7.4 verzia 2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Názov podopatrenia PRV:

 • 309074001 – 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 19.11.2020

Dátum uzavretia:

 • 18.01.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Obec (obecný úrad, mesto (mestský úrad) (Slovensko)


Oprávnené činnosti:

 1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 2. zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;
 3. investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
 4. investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
 5. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
 6. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 165 765,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 100 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 5 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 50 000,00 €

Na stiahnutie: Výzva

Informácie k výzve v ITMS2014+: Na stránke ITMS

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13
 • e-mail: michal@geoparkbb.sk
 • telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.
 

Na stiahnutie

Príloha č.13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ

Príloha č.16a metodický pokyn sociálnemu VO

Príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov

Príloha č.2b Projekt realizácie

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

Príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha č.24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

Príloha č.27a Usmernenie ppa 10_2017

Príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

Príloha č.5b oznámenie o spätvzatí zonfp

Príloha č.6B Podmienky poskytnutia príspevku výber.a hodnotiace kritéria

Príloha č.8a stavebný rozpočet

Príručka pre prijímateľa nfp leader

Usmernenie ppa pre mas covid 19

Výzva MAS-CLLD MAS_89 7.4_3

Vyberove_a_hodnotiace_kriteria_pre_vyber_projektov_MAS_BBGMP_bez_sledovania_zmien 163.42 KB

 

Zodpovedá: Správca Webu

VÝZVY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
zamračené 8 °C 2 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 5/5 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/4 °C
Partneri geoparku