Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089/7.5/4 Podopatrenie 7.5 verzia 3

Výzva MAS_089/7.5/4

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park (ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

 1. 309075001 – 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie,  (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: 

 1. Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 21.12.2020

Dátum uzavretia: 17.2.2021

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Obec (obecný úrad, mesto (mestský úrad)  (Slovensko)

Oprávnené činnosti:

 1. investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;
 2. investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
 3. budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

40 257,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

100 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:  5000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu: 40 257,00 €

Výzva na stiahnutie:

Výzva MAS-CLLD MAS089/7.5_4

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 1. Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13
 2. e-mail: michal@geoparkbb.sk 
 3. telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č.13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č.15a dokumentácia VO žiadateľ

Príloha č.16a metodický pokyn k sociálnemu VO

Príloha č.17b informácia pre žiadateľov

Príloha č.2b Projekt realizácie

Príloha č.21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

Príloha č.22b formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Príloha č.24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF

Príloha č.27a Usmernenie ppa 10_2017

Príloha č.4b vzor žiadosti o nfp

Príloha č.5b oznámenie o spätvzatí zonfp

Príloha č.6B Podmienky poskytnutia príspevku výber.a hodnotiace kritéria

Príloha č.8a stavebný rozpočet

Priručka pre prijimíateľa NFP leader

Výberové a hodnotiace kritéria pre výber projektov MAS BBGMP

Výzva MAS-CLLD MAS089/7.5_4

Usmernenie ppa pre mas covid 19

 

Zodpovedá: Správca Webu

VÝZVY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 4. 12. 2022
zamračené 8 °C 2 °C
pondelok 5. 12. slabý dážď 5/5 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/4 °C
Partneri geoparku